Dla dłużnika

W przypadku odebrania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, należy niezwłocznie dokonać spłaty całości zadłużenia. Powyższe pozwoli nie tylko uniknąć dalszych kosztów postępowania związanych z procedurą ustalania majątku dłużnika, lecz również ograniczy wysokość opłaty egzekucyjnej. Bowiem zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy o kosztach Komorniczych: Jeżeli dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia. Minimalna opłata egzekucyjna zostaje zaś ograniczona do kwoty 150,00 zł. W przypadku gdy jednorazowa spłata całości zadłużenia jest niemożliwa, należy wypełnić załączony do zawiadomienia o wszczęciu egzekucji formularz wykazu majątku i dostarczyć go osobiście lub poprzez operatora pocztowego na adres kancelarii.

Obowiązek zapłaty zawsze wynika z tytułu wykonawczego, którego odpis jest załącznikiem do zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Warto pamiętać, że Komornik jest jedynie organem egzekucyjnym, którego zadaniem jest wykonania zapadłego orzeczenia. Nie ma on dostępu do akt sądowych, nie zna treści pozwu i o ile wierzyciel nie wskazał tego we wniosku egzekucyjnym, nie wie jakich faktur czy jakiej umowy to zadłużenie dotyczy. W celu ustalenia dokładnego pochodzenia zadłużenia należy kontaktować się z wierzycielem, lub z Sądem, od którego pochodzi tytuł wykonawczy.

Od 08.09.2016r. zajęcia rachunków bankowych odbywają się wyłączenie drogą elektroniczną. Zaś papierowy odpis zajęcia wysyłany jest za pośrednictwem operatora pocztowego. Korespondencja elektroniczna z bankiem trwa więc ułamek sekundy, zaś zawiadomienie o tym zajęciu wysłane pocztą przeważnie trafia do adresata w następnym dniu roboczym, lub w najkrótszym możliwym terminie niezbędnym operatorowi na doręczenie przesyłki.

Nie. Komornik jest organem egzekucyjnym, który prowadzi postępowanie w oparciu o tytuł wykonawczy i zgodnie z wnioskami wierzyciela. To właśnie wierzyciel jest dysponentem tego postępowania i to on podejmuje decyzje co do sposobu jego prowadzenia. W przypadku, gdy dłużnik wystąpi o spłatę zadłużenia w ratach, Komornik wzywa wierzyciela do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Jeżeli wierzyciel wyrazi zgodę, Komornik poinformuje dłużnika, że może on spłacać zadłużenie w zaproponowanych ratach. Gdy wierzyciel nie wyrazi zgody, Komornik będzie prowadził postępowanie zgodnie z wnioskami wierzyciela, celem jak najszybszej spłaty zadłużenia.

Nie. Wszelkie należności wynikające z tytułu wykonawczego tj. należność główna, odsetki, koszty procesu, koszty zastępstwa w procesie, koszty zastępstwa w egzekucji oraz inne koszty są należnościami wierzyciela i Komornik nie ma prawa ich ograniczać czy umarzać jakiejkolwiek kwoty.

Nie. Dawniej wartość opłaty egzekucyjnej stanowiła w całości przychód Komornika i służyła do bieżącego finansowania działalności kancelarii. Możliwe zatem były mniejsze lub większe negocjacje z Komornikiem co do jej wysokości. Obecnie zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy o Komornikach Sądowych: Opłata egzekucyjna stanowi niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym pobieraną za czynności, o których mowa w art. 3 zadania komornika ust. 3 pkt 1 i 2, na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. poz. 770). Opłata egzekucyjna jest zatem daniną publicznoprawną, której wysokość reguluje ustawa, a Komornik nie posiada legitymacji do tego, by ingerować w jej wartość. Niemożliwe są zatem negocjacje z Komornikiem co do jej wysokości, podobnie jak niemożliwe są negocjacje z Komornikiem co do wysokości np. podatku od nieruchomości, czy opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Powyższe nie wyłącza natomiast w żaden sposób możliwości złożenia wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej, który podlega rozpoznaniu przez Sąd

Tak. Strona lub inna osoba, której prawa zostały naruszone lub zagrożone mogą na każdym etapie postępowania złożyć skargę na czynność Komornika. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach − od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia − od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania.

Pamiętać należy, skarga na czynność Komornika, jak sama nazwa wskazuje, dotyczyć powinna czynności organu egzekucyjnego, która wykonana została w sposób wadliwy, lub niezgodny z przepisami. Bezzasadne są skargi, w których dłużnik podnosi, iż nie zgadza się z treścią samego tytułu wykonawczego, twierdzi, że nie otrzymał wyroku/nakazu zapłaty z Sądu lub twierdzi, że zadłużenie uregulował. Do tego służą inne instytucje takiej jak zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności czy powództwo przeciwegzekucyjne. Warto pamiętać również o tym, że skarga nie wstrzymuje czynności Komornika i nie stanowi przeszkody do dalszego egzekwowania należności na rzecz wierzyciela.

Spłaty zadłużenia można dokonać wykonując przelew na rachunek bankowy Kancelarii. W tytule przelewu podać należy sygnaturę akt sprawy oraz imię i nazwisko dłużnika. Możliwa jest również spłata zadłużenia gotówką w siedzibie Kancelarii oraz podczas czynności terenowych. Ważne by pamiętać, że na całość zadłużenia składa się suma wszystkich kwot wyszczególnionych w pismach kierowanych do dłużnika. Zalecany jest również kontakt telefoniczny, w celu ustalenia dokładnego stanu zadłużenia na dzień spłaty.