Dla wierzyciela

Do wszczęcia postępowania niezbędne jest skierowanie do Komornika wniosku egzekucyjnego (wzór w plikach do pobrania), wraz z załączonym oryginałem tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny (wyrok, nakaz zapłaty, postanowienie, ugoda przed mediatorem, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed tym sądem, akt notarialny) zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Klauzulą wykonalności jest naniesiony na tytuł egzekucyjny nadruk bądź pieczęć o następującej treści: W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w …../Referendarz sądowy w Sądzie ….. w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.

Jeżeli klauzulę wykonalności umieszcza się na wyroku, opuszcza się wyrazy: W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku gdy posiadany przez Państwa tytuł egzekucyjny nie posiada takiej klauzuli, należy w pierwszej kolejności zwrócić się do Sądu, od którego pochodzi tytuł, o jej nadanie

Koszty celowej egzekucji zawsze obciążają dłużnika. To dłużnik winien zwrócić wierzycielowi wraz z dochodzonym roszczeniem wartość uiszczonej przez wierzyciela i wykorzystanej zaliczki na wydatki. W związku z tym, że niektóre zapytania kierowane przez Komornika do urzędów (ZUS, Urząd Skarbowy, zapytanie o nieruchomości, zapytanie do rejestru zastawów) są zapytaniami płatnymi, Komornik musi mieć środki na ich opłacenie. Wobec tego na wstępnym etapie postępowania wzywa wierzyciela do uiszczenia zaliczki na wydatki, celem ustalenia majątku, z którego możliwe będzie prowadzenie egzekucji. Co istotne wysokość kosztów zapytań jest regulowana odrębnymi przepisami i jest jednakowa dla wszystkich Komorników działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotne jest jednak to, że zwrot poniesionych przez wierzyciela wydatków, możliwy jest jedynie w sytuacji gdy egzekucja okaże się skuteczna. Gdyby dłużnik nie posiadał majątku, z którego można prowadzić egzekucję, Komornik wyda postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec jego bezskuteczności i dokona adnotacji na tytule wykonawczym wydatków poniesionych przez wierzyciela, by ten mógł ich dochodzić gdy ponownie postanowi skierować sprawę na drogę egzekucji sądowej.

Ponadto w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego z innych przyczyn niż wskazane w art. 29 ust. 1 ustawy o kosztach komorniczych (umorzenie na wniosek wierzyciela, umorzenie z mocy prawa) komornik pobiera od wierzyciela opłatę w wysokości 150 złotych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 30. Opłata podlega zmniejszeniu o sumę opłat egzekucyjnych ściągniętych i obciążających dłużnika.

Opłaty, o której mowa wyżej, nie pobiera się:

1) od osób fizycznych dochodzących roszczeń pracowniczych lub odszkodowawczych;

2) od jednostek samorządu terytorialnego;

3) od podmiotów, których przedmiotem działalności:

a) nie jest działalność finansowa i ubezpieczeniowa w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60) albo

b) jest działalność finansowa i ubezpieczeniowa w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, o ile są wierzycielami pierwotnymi, a wierzytelność nie była przedmiotem obrotu

– pod warunkiem, że postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed upływem dwóch lat od powstania tytułu egzekucyjnego obejmującego daną wierzytelność.

Nie. Zwolnienie z kosztów sądowych rozciąga się na postępowanie egzekucyjne. Jednak aby z niego skorzystać niezbędne jest dostarczenie postanowienie w przedmiocie zwolnienia z kosztów sądowych. Obowiązek dostarczenia tego postanowienia nie dotyczy wierzycieli dochodzących roszczeń alimentacyjnych oraz wynikających ze stosunku pracy.

Wszystkie, które mogą być istotne z punktu widzenia sprawności i szybkości prowadzenia postępowania. Jeżeli wierzyciel zna miejsce pracy dłużnika, bank w którym posiada konto, zna numer księgi wieczystej nieruchomości dłużnika i jego wolą jest aby ten składnik majątku zająć, należy wskazać to już we wniosku egzekucyjnym. Komornik dokona wskazanego zajęcia już przy pierwszej czynności, co znacznie usprawni proces ustalania majątku dłużnika.

Komornik zawiadamia jedynie o tym, że wyegzekwowano wszystko, co wynikało z tytułu wykonawczego. Wówczas taki tytuł pozostaje w aktach sprawy i podlega archiwizacji. Organ egzekucyjny nie informuje o częściowych wpłatach, które nie zamykają całości postępowania.